هشدار !

📢 نرخ های کلیک (CTR) غیرعادی مشاهده شده است. بازرسی خودکار درباره عملکرد ضعیف اطلاعات متا انجام شده است.یکی از مهم ترین موضوعات درباره نرخ کلیک این است که باید آمار و اطلاعات صحیح درباره عملکرد CTR لیست های جستجو کسب شود.