هشدار !

📢 نرخ های کلیک (CTR) غیرعادی مشاهده شده است. بازرسی خودکار درباره عملکرد ضعیف اطلاعات متا انجام شده است.یکی از مهم ترین موضوعات درباره نرخ کلیک این است که باید آمار و اطلاعات صحیح درباره عملکرد CTR لیست های جستجو کسب شود.

تمامی فعالیت های باید بر این اساس باشد  که نرخ کلیک (CTR) نتایج جستجوهای ارگانیک بهبود پیدا کند. برای اجرای این مورد باید خروجی های صحیح و واقعی شناسایی و استفاده شوند.

🔹 _ روش Z-score :

این متد مقدار دقیق این که چه میزان انحراف استاندارد در بالا و پایین نقطه داده و اطلاعات وجود دارد را مشخص می کند. به طور مثال اگر نرخ CTR برای یک جستار و یا دسته کوچکی از صفحات به مقدار کمتر از یک Z-score با مقدار ( برای جایگاه ارگانیک معلوم نزول کند (برای مثال مقادیر 2.5- و 2.68-) آن گاه یک خروجی خواهد بود.

فرمول Z-score : ⬅️ ( مقدار CTR منفرد - مقدار CTR در جایگاه معلوم ) / مقدار انحراف استاندارد از CTR در جایگاه معلوم

 🔸_ روش بازه چارک ها (IQR) :

این متد به عنوان تعیین میزان گستردگی در حد میانی 50% درصد از یک ست اطلاعاتی استفاده می شود. به عبارت دیگر فاصله بین میانبر یا چارک نخست (Q1) و چارک سوم (Q3) است.

فرمول (IQR) : ⬅️ ( چارک نخست CTR در جایگاه معلوم )  - ( میزان IQR نرخ کلیک در جایگاه معلوم * 1.5 )