خطوط قرمز لینک گوگل تغییر پیدا کرد، اتفاق عجیبی که دیروز رخ داد. روز چهارشنبه 22 دی ماه این موضوع در دنیا مشاهده شد و افراد زیادی با من تماس گرفتند و علت را جویا شدند. در ادامه لازم است توضیح بدم که موضوع از چه قرار است.